Szkoła Podstawowa w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Godziny otwarcia świetlicy
poniedziałek   7:00– 16:00
wtorek   7:00– 16:00
środa   7:00– 16:00
czwartek   7:00– 16:00

piątek   7:00– 16:00
REGULAMIN ŚWIETLICY Z DOŻYWIANIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.WINCENTEGO POLA W LESKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb i możliwości zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, zaspokojenie kontaktów społecznych. a ponadto łagodzenie skutków niedostatków wychowawczych w rodzinie.
2. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny, zaś korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne według zasad określonych w przepisach dotyczących organizacji żywienia uczniów przez szkoły.
3.Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej ujmuje odpowiednio w planie finansowym szkoły.   
4.Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.
1.Główne cele świetlicy to:
a)zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
b) organizowanie dożywiania, w pierwszej kolejności dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) tworzenie warunków do nauki własnej, pomoc w odrabianiu zadań domowych,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.
f) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
h) przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
i) kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
j) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
k) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji.
l) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
ł) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1600. (godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska, z uwzględnieniem  rozkładu zajęć dydaktycznych i rozkładu jazdy szkolnego autobusu). 
2.Opieką objęci są uczniowie:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c)  inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.  
3.Do świetlicy przyjmuje się corocznie uczniów na podstawie kart zgłoszeń (zał.1), które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) do 30 września.
4.Na podstawie zebranych kart kierownik świetlicy ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
5.Jeżeli chętnych jest więcej niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowi dojeżdżający oraz uczniowie pracujących rodziców - kwalifikacji dokonuje komisji powołana przez dyrektora szkoły.
6.Rodzice dzieci dojeżdżających szkolnym autobusem mają obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia do świetlicy.
7.Dzieci uczęszczające do świetlicy:
a) rano przychodzą same lub przyprowadzają je rodzice.
b) po lekcjach przychodzą same (kl. IV-VI) lub przyprowadzają ich nauczyciele (kl. I-III)  
8.Świetlica prowadzi dzienny rejestr obecności uczniów zgłaszających się do opieki - za uczniów, którzy się nie zgłosili, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.
9.Uczniowie opuszczają świetlicę zgodnie z informacją napisaną na karcie zgłoszenia do świetlicy.  
10.W przypadku gdy opiekun dziecka zadecyduje, iż dziecko ma wracać samo do domu a z karty zgłoszenia wynika, iż nie powinno samo opuszczać świetlicy dziecko powinno przedstawić wychowawcy odpowiednią informacje na piśmie z datą i podpisem opiekuna. 
11.Gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godz. 1600 wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z domem opiekuna dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.
12.W sytuacji nagłej choroby dziecka należy skontaktować się z pielęgniarka szkolną a w przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o chorobie dziecka należy powiadomić rodziców, a gdy i ten kontakt stanie się niemożliwy - pogotowie
13.Uczniowie przychodząc do świetlicy tornistry i ubrania zostawiają na korytarzu, w wyznaczonych miejscach (wychowawcy nie ponoszą za nie odpowiedzialności)
14.Świetlica szkolna nie wypożycza uczniom materiałów plastycznych na ich zajęcia lekcyjne                                                                                                                                             15.Wypożyczony przez pracownika szkoły sprzęt z pomieszczenia świetlicy na teren szkoły, należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np.: stoliki, krzesła, sprzęt TV).
16.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub poza terenem szkoły a wychodząc poza teren szkoły zostawia w sekretariacie listę dzieci, z którymi wychodzi 
17.Wychowawca świetlicy opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach świetlicy     informację o aktualnym miejscu pobytu.
18.Zachowanie ucznia, niezgodne z regulaminem świetlicy, wychowawca świetlicy ma prawo odnotować w dzienniczku ucznia oraz powiadomić o tym wychowawcę klasy.           
19.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.       

20. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy                                                                                                                 
21. Świetlica może organizować: zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy, imprezy środowiskowe/ kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne, poradnictwo i zajęcia dla rodziców, wycieczki
22.Świetlica  realizuje  swoje  zadania  wg  rocznego  opiekuńczo-wychowawczego planu pracy opracowanego  przez  kierownika i wychowawców  świetlicy i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Musi on być zgodny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
23. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25.
24. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem (dostępny na tablicy ogłoszeń przy świetlicy oraz na stronie internetowej)

 DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1.Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
2.Miesięczny plany pracy z hasłami tygodnia
3.Dziennik zajęć
4.Karty zgłoszenia
5.Rejestr obecności uczniów(poza dziennikiem zajęć), który stanowi dokumentację nauczania

TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY
1.Świetlica ma stałe pomieszczenia w szkole.
2.Świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu opiekuńczo-wychowawczego; oraz organizację wolnego czasu dziecka zwłaszcza:
a)sprzęt audiowizualny
b)przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych
c)czasopisma, książki, materiały do zajęć plastyczno-technicznych i gier towarzyskich
3.Rada rodziców przy współpracy z wychowawcami świetlicy może organizować dyskoteki, kiermasze w celu pozyskania środków finansowych na pomoce. O organizacji należy powiadomić dyrektora szkoły. Pozyskane pieniądze należy wpłacić na konto rady rodziców z dopiskiem na świetlicę, a następnie można je wykorzystać na zakup potrzebnych rzeczy (należy  przedstawić dowód zakupu)

PRACOWNICY ŚWIETLICY

1.W świetlicy zatrudnia się:
a)pracowników pedagogicznych
- kierownika świetlicy
- wychowawców (w ilości zgodnej z potrzebami szkoły)
2.Godziny pracy wychowawców świetlicy na rok szkolny ustala kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor szkoły.
3.Wychowawcy świetlicy pracują wg rocznego planu pracy realizując go w formie tematów tygodniowych.
4.Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili ich zgłoszenia po zajęciach dydaktycznych do chwili przekazania ich opiekunowi autobusu szkolnego.

5.Wychowawca ma obowiązek:
a)prowadzić dziennik zajęć oraz rejestr obecności dzieci
b)dbać o estetykę świetlicy, właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie sprzętu TV

c)dbać o powierzone mu pomoce dydaktyczne
d)współpracować z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym
e) powiadomić rodziców i wychowawcę klasy o nagminnie powtarzających się nieobecnościach uczniów.

6.Wychowawca nie może:
a)negatywnie wyrażać się do uczniów o nauczycielach i pracownikach szkoły,
b)kwestionować poleceń innego wychowawcy w obecności uczniów (chyba, że polecenie to zagraża bezpieczeństwu dzieci)

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1.Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczo – dydaktycznej
2.Życzliwego i podmiotowego traktowania,
3.Swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny, nie obrażając innych
4.Opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza ich terenem,
5.Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
6.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji
7.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
8.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy
14.Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
15.Wyeksponowania swojej pracy na macie lub w innym wskazanym przez wychowawcę miejscu.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
2.Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy,
3.Nienagannego i należytego zachowania się w stosunku do wychowawców i kolegów,
5.Poszanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych, wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, chronienia przed zniszczeniem i pozostawiania w należytym porządku po wykorzystaniu.
6.Dbania o czystość i estetykę pomieszczeń
7.Zgłaszania się do świetlicy natychmiast po skończonych zajęciach dydaktycznych.
8.Stosowania się do regulaminu świetlicy i poleceń wychowawcy świetlicy.
9.Zgłaszania  wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy.

10.Korzystania ze sprzętu TV, video, DVD tylko za zgodą nauczyciela.
11.Natychmiastowego zgłaszania wychowawcy wszelkich wypadków czy złego samopoczucia

Zabrania się
1.Chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy.
2.Biegania na terenie świetlicy, jadalni i po korytarzu.
3.Grania piłką w pomieszczeniach świetlicy i na korytarzu
4.Podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego.


Nagrody i kary wobec wychowanków
1.Wyróżnienie lub upomnienie przez wychowawcę świetlicy
2.Pochwała lub nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
3.Pochwała lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
4.Pozytywny lub negatywny wpis do klasowego dzienniczka uwag (będzie to miało wpływ na ocenę z zachowania)

 
Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku.
Aby, wszyscy jej uczestnicy mogli miło, przyjemnie i bezstresowo
spędzać w niej czas, wychowankowie powinni przestrzegać pewnych reguł „bycia razem” (zał.2)

STOŁÓWKA SZKOLNA
1.W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca 1 posiłek dziennie od godz. 1115do godz. 1330.
3.Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności (nieodpłatnie) uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w stosownym Porozumieniu. W następnej kolejności mogą z niej korzystać (odpłatnie) pozostali uczniowie oraz w ramach wolnych miejsc uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
4. Zgłoszenia uczniów chcących korzystać z dożywiania (odpłatnie) będą przyjmowane do 8 września każdego roku – liczy się kolejność zgłoszeń.
Jeżeli są wolne miejsca uczniowie mogą zapisywać się również w ciągu roku szkolnego.
5.Odpłatność za obiady (na podstawie kalkulacji kosztów) ustala intendentka i kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor szkoły
6.Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku opłatę za obiady należy uiszczać w okresach miesięcznych, z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki w płatności po terminie nalicza się ustawowe odsetki.
7.W stołówce obowiązują zasady:
 a)uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami
kulturalnego spożywania posiłku 
b)przestrzegać swojego miejsca w kolejce.   
c)posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.
d)uczniowie nie spożywający posiłku powinni przejść do drugiej części świetlicy, aby nie przeszkadzać jedzącym,

e)uczniowie nie mogą wynosić posiłków ze świetlicy.  
f)uczniowie spożywają posiłki obiadowe głównie na 2 przerwach 1125–1140, 1225–1240 g)uczniowie którzy rozpoczynają naukę na drugą zmianę mogą zjeść obiad przed lekcjami   h)uczniowie, którzy skończyli lekcje o godz. 1125  lub 1225 obowiązani są ustąpić pierwszeństwa w kolejce tym którzy lekcji nie skończyli 
i)uczniowie klas pierwszych w pierwszym półroczu mogą jeść poza kolejnością
j)uczniowie spożywający posiłki obiadowe objęci są opieką wychowawcy świetlicy

8.W przypadku kiedy uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków (np. rzuca jedzeniem, przeszkadza innym itd.), łamie regulamin czy nie stosuje się do poleceń wychowawców lub innych pracowników stołówki, kierownik świetlicy powiadamia rodziców. Jeżeli trzykrotna interwencja nie przyniesie poprawy wtedy uczeń może być czasowo lub bezterminowo pozbawiony możliwości korzystania z obiadów.
 
 
ABC ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.  
 •   Nie wychodzę z sal świetlicowych bez zgody wychowawcy. 
 •  Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i jestem zawsze w zasięgu wzroku   wychowawców podczas pobytu na boisku.  
 •  Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 •   Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 •  Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 •  W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słucham, nie przerywam  i nie oceniam wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.   
 •   Zwracam szczególną uwagę na dzieci najmłodsze, służę, im zawsze radą i pomocą. 
 •   Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.        
 •   Szanuję pracę innych.  
 •   Staram się cicho pracować i bawić.                   
 •  Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.     
 •  Dbam o estetyczny wygląd sal, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier. 
 •  Po zajęciach i zabawie zawsze zostawiam po sobie porządek - książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
 •  Podczas posiłków zachowuję się kulturalnie - po zjedzeniu śniadania opakowania i kubki wyrzucam do kosza.          

KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY.

Nie stosujemy przemocy słownej / nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

nie przezywamy
nie wyśmiewamy
nie grozimy
nie ośmieszamy
nie plotkujemy
nie szantażujemy
nie namawiamy się

·         Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

nie bijemy
nie popychamy
nie podcinamy
nie wymuszamy pieniędzy
nie kopiemy
nie zamykamy w pomieszczeniach
nie plujemy

·         Nie sprawiamy przykrości innym:

nikogo nie wykluczamy
nie odsuwamy od grupy
od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
nie używamy wrogich gestów i min

·         Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:

nie niszczymy
nie zabieramy
nie chowamy

·         Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

pracujemy i bawimy się razem
nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
reagujemy na agresywne zachowanie innych
bronimy pokrzywdzonych
pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy

 
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
WytworzyłIreneusz Benewiat - dyrektor2016-09-05
Publikujący Ireneusz Benewiat - dyrektor 2016-10-01 19:23
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2019-05-09
data dodania: 2016-11-24
data dodania: 2016-11-24
Newsletter
Szkoła Podstawowa w Leskuul. Smolki 2, 38-600 Lesko tel. 13 4696369 email: splesko@splesko.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2019r. 23:28:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.