Szkoła Podstawowa w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dyrektor szkoły mgr Ireneusz Benewiat
Wicedyrektor szkoły mgr Ewa Ramżyńska

Zadania i uprawnienia dyrektora
Dyrektor szkoły
 
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 7. Za organizację i przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły
1) Doprzeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.
2) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie maturalnym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego sprawdzianu i tych egzaminów, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w tym
a. informuje uczniów, słuchaczy albo absolwentów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, odpowiednio o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym;
b. zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego;
c. zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, słuchaczy i absolwentów podczas odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego;
d. zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
5) Przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest dokumentowany w protokołach tego sprawdzianu i tych egzaminów.
 1. przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,
 2. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 3. ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.
 4. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładam kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 5. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej podjęte niezgodnie z przepisami prawa,
 6. dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 7. wyraża zgodę na realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą
 8. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
WytworzyłIreneusz Benewiat - dyrektor2016-10-22
Publikujący Ireneusz Benewiat - dyrektor 2016-10-22 20:10
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2020-07-09
data dodania: 2019-05-09
data dodania: 2016-11-24
data dodania: 2016-11-24
Newsletter
Szkoła Podstawowa w Leskuul. Smolki 2, 38-600 Lesko tel. 13 4696369 email: splesko@splesko.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 17:50:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.