Szkoła Podstawowa w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY
 
 
 
MISJA SZKOŁY:
 
„SZKOŁA TWÓRCZA I PRZYJAZNA”
 
 
Jesteśmy Szkołą Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku.
 
Naszymi uczniami są dzieci i młodzież  w wieku od 6 roku życia. Działamy po to, aby
- NASI UCZNIOWIE byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i  życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku,
- ICH RODZICE darzyli nas zaufaniem,
- PRACOWNICY SZKOŁY mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
-  SZKOŁA cieszyła się uznaniem w środowisku.
 
Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę wzajemnego zaufania, klimat  życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające uczenie.
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły, oraz promocji zdrowego stylu  życia.
 
 
 
Podstawa prawna programu wychowawczego:
 
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 •  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 
Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie ucznia:
 
- prawego, który zna system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,
- rozważnego, który potrafi przewidywać zagrożenia,
- otwartego, który potrafi zgodnie i efektywnie pracować, umie poszukiwać rozwiązań kompromisowych, potrafi negocjować i rozwiązywać konflikty,
- tolerancyjnego, który rozumie, że różnice pomiędzy ludźmi są zjawiskiem normalnym i pożądanym,
- samodzielnego, który potrafi stawiać sobie cele i je realizować, orientuje się w otaczającym go, ustawicznie zmieniającym się świecie.
- wrażliwego, który widzi potrzeby innych i nie jest na nie obojętny.
 
 1. Cele ogólne:
 
 
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
- przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
- przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.
- rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
 
 
II. Cele szczegółowe:
 
- przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych;
- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;
- przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami;
- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność;
- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły
- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych;
- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;
- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi;
- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania
 
różnorodnych zachowań;
- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych;
- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci;
 
 
III. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
 
1. Organizacja pracy wychowawczej.
2. Wpajanie zasad samorządności. Integracja społeczności szkolnej.
3. Kształtowanie wszechstronnej osobowości ucznia.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.
6. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów.
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
8. Ochrona środowiska naturalnego.
9. Poznanie własnego regionu i innych zakątków kraju.
10. Współpraca z rodzicami.
 
 
IV. Zadania nauczyciela:
 
 • Nauczyciel stwarza sytuacje, w którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości,
 • Przygotowuje dziecko do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania prawidłowych wyborów,
 • Kształtuje umiejętność aktywnego słuchania,
 • Uczy szacunku dla siebie samego i innych,
 • Uczy postaw asertywnych,
 • Uczy sposobów  rozwiązywania konfliktów.
 • Wspiera ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych.
 • Kształtuje prawidłowe postawy społeczne.
 
 
V. Metody pracy:
 
- gry i zabawy
- drama
- dyskusje na forum grupy
- twórczość artystyczna uczniów
- treningi umiejętności
- metody aktywne
- projektowanie dokumentów
- warsztaty poznawczo – doskonalące
-  wycieczki turystyczno- krajoznawcze
- lekcje tematyczne w terenie
- wyjazdy śródroczne
 
 
 
VI. Formy pracy:
 
- praca w zespołach zadaniowych
- praca w zespołach klasowych
- praca indywidualna i grupowa
- współpraca z uczniami i rodzicami
- współpraca ze środowiskiem lokalnym


VII. Model absolwenta
 
Uczeń w czasie pobytu w Szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:
 
 • jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie korzysta ze ściąg ani podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada ani nie pomaga innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace domowe,
 • jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów,
 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia,
 • ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,
 • szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom,
 • jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo–skutkowe,
 • jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,
 • reprezentuje kulturę osobistą
 • przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w Szkole,
 • okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,
 • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
 • dba o wygląd;
 • ma świadomość swojej przynależności narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • jest tolerancyjny:
 • akceptuje odmienność innych ludzi,
 • nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,
 • przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;
 
 • angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.
 
Postawy opisane w modelu absolwenta kształtowane są wspólnie przez nauczycieli, pracowników Szkoły oraz rodziców poprzez:
 
 • działania wychowawcze,
 • własny przykład – nauczyciele i pracownicy Szkoły powinni stanowić wzór do naśladowania w zakresie realizacji ww. postaw.
 
VIII. Zadania wychowawcze
 
 •  
 
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 
 •  
 
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym,
 • reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,
 • zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.
 •  
Wychowawcy klas:
 
 • poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
 • integrują zespół klasowy,
 • rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,
 • interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, wspólnie z pedagogiem badają przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych,
 • wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),
 • propagują zasady kulturalnego zachowania,
 • troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza Szkołą,
 • czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,
 • utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie Szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad wychowania,
 • wspólnie z podopiecznymi dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,
 • pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka.
 
 •  
 
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 
Pedagog szkolny:
 
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego Szkoły,
 • wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego Szkoły,
 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,
 • kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.
 
Pracownicy niepedagogiczni:
 
 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
 • wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,
 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
 
Rada rodziców:
 
 • reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktycznego Szkoły.
 
Samorząd uczniowski:
 
 • inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.


IX. Plan działań wychowawczych
 
Zadania wychowawcze
 
Formy realizacji Przewidywane efekty wychowania
 •  
 
 
 
 
 
1. Organizacja pracy wychowawczej.
        
 
- zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, Regulaminem Szkoły, Programem Profilaktycznym, Programem Wychowawczym               i zasadami bezpieczeństwa w drodze z/do szkoły i podczas wycieczek;
- prowadzenie przez wychowawcę klasy dokumentacji (dziennik, arkusze, itp.);
- dostosowanie planu zajęć dydaktycznych do wymogów psychicznych   i fizycznych uczniów;
 
Uczeń:
a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i dba o dobre wyniki w nauce;
b) jest odpowiedzialny za: ład, porządek i czystość w szkole  i poza nią;
c) zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu i stosuje je  w praktyce;
 
- wychowawcy,
- dyrektor,
- nauczyciele poszczególnych
przedmiotów
- pedagog szkolny,
 
 
 
 
 
2. Wpajanie zasad samorządności.
Integracja
społeczności szkolnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wybór przez uczniów  Samorządu Uczniowskiego  i samorządu klasowego;
- tworzenie przez wychowawców pozytywnego klimatu w zespole klasowym;
- organizowanie wycieczek;
- propagowanie znajomości praw i obowiązków dziecka;
- integracja z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- dobór odpowiednich tematów godzin wychowawczych;
- aktywna działalność      w sekcjach i Zarządzie Samorządu Uczniowskiego;
 
 
Uczeń:
a) pokonuje bariery nieśmiałości i lęku;
b) uczeń czuje się współgospodarzem           i organizatorem życia     w klasie i szkole;
c) zna swoje prawa          i obowiązki;
d) jest wrażliwy na potrzeby niepełnosprawnych uczniów;
e) jest tolerancyjny;
f) angażuje się do prac społecznych na rzecz szkoły;
 
 
- wychowawcy,
- dyrektor,
- nauczyciele poszczególnych
 • ,
- pedagog szkolny,
 
 
 
 
 
3.Kształtowanie wszechstronnej
osobowości ucznia.
 
 
- zapoznanie uczniów      z zasadami dobrego zachowania i wychowania (kultura zachowania, kultura słowa i właściwy ubiór);
- rozwiązywanie spraw spornych;
- angażowanie uczniów do przygotowywania uroczystości szkolnych;
- rozwijanie pasji uczniowskich;
- kształtowanie zachowań asertywnych;
- uczenie zachowań obowiązujących
w społeczeństwie;
- rozwijanie umiejętności skutecznego
porozumiewania się, pracy zespołowej;
- kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby  i epidemie, zagrożenia płynące
z Internetu, komputera, telefonu komórkowego);
- kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów;
 
 
 
Uczeń:
a) zachowuje się wg poprawnych norm            i zasad:
- postępuje według zasad dobrego zachowania; szanuje siebie, młodszych, rówieśników   i dorosłych; odnosi się    z szacunkiem do nauczycieli   i pracowników szkoły, wypełnia ich polecenia;
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam, itp.); nie używa wulgaryzmów  i skrótowców;
- umie ubrać się stosownie do okoliczności.
b) właściwie planuje czas własny i innych;
c) nie ulega złym wpływom;
d) umie bronić własnego zadania;
e) nie oszukuje;
f) potrafi zmobilizować siebie i innych do działania;
g) ma możliwość rozwijania swoich pasji na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych;
 
 
- wychowawcy,
- dyrektor,
- nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
- pedagog szkolny,
 
 
 
 
 
4.Kształtowanie
postaw
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych poprzez:
a) udział w uroczystościach szkolnych i państwowych;
b) obecność pocztu sztandarowego podczas ważnych uroczystości państwowych organizowanych poza szkołą;
c) zapoznanie z sylwetką patrona szkoły;
d) przedstawianie uczniom sylwetek wielkich Polaków;
e) nauka hymnu narodowego,
przypomnienie symboli narodowych:
godła, barw narodowych,
oraz symboli Unii Europejskiej;
 
 
Uczeń:
a) zna święta narodowe   i związaną z nimi historię;
b) zna postacie wielkich Polaków – patriotów;
c) orientuje się w historii własnego kraju;
d) umie wyjaśnić znaczenie symboli
narodowych, wobec których potrafi okazać
należyty szacunek;
e) bierze udział w organizowanych uroczystościach patriotycznych;
f) będzie umiał przekazać tradycje i obyczaje następnym pokoleniom
zna słowa hymnu
zna symbole swojego kraju i UE;
 
 
- dyrektor,
- wychowawcy
- nauczyciele historii i języka polskiego,
- opiekun SU,
 
 
 
 
 
 
5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.
 
 
 
 
- organizacja i udział       w konkursach;
- przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w kl. III-VI;
- współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,        z Centrum Pomocy Rodzinie, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną, Komendą Powiatową Policji, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia SOS w Lesku, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lesku, Bieszczadzkim Domem Kultury;
- działalność kół zainteresowań;
- prowadzenie zajęć specjalistycznych;
- praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się;
- dostosowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;
- udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły;
 
 
Uczeń:
a) umie twórczo, samodzielnie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;
b) stosuje w praktyce wiedzę teoretyczną;
c) wypowiada się  i samodzielnie zdobywa informacje;
d) rozumie potrzeby innych i nie pozostaje na nie obojętny;
e) właściwie wykorzystuje wolny czas;
- angażuje się w pomoc potrzebującymi jest wrażliwy na ich potrzeby;
 
 
- wychowawcy klas,
- nauczyciele wszystkich  przedmiotów
- pedagog szkolny,
- bibliotekarz szkolny,
 
 
 
 
 
 
 
6. Wspieranie rozwoju fizycznego i
zdrowotnego uczniów.
 
 
 
- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;
- realizacja tematyki
godzin
wychowawczych na temat higieny osobistej;
- realizacja wybranych elementów Programu Profilaktycznego;
- przygotowanie uczniów oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową;
- respektowanie norm bezpiecznego zachowania się w szkole   i w drodze;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji;
- udział w akcji „Zdrowe odżywianie”, „Szklanka mleka” i „ Owoce w szkole”;
- realizacja programu „Mały Mistrz”;
- realizacja zajęć sportowych na basenie;
 
 
Uczeń:
a) dba o własną sprawność fizyczną         i prawidłową postawę
ciała;
b) racjonalnie planuje       i wykorzystuje swój czas wolny;
c) dba o higienę osobistą i swój wygląd;
d) zachowuje się            w sposób nie zagrażający zdrowiu        i życiu;
e) stosuje zasady prawidłowego odżywiania;
f) stosuje zasady ruchu drogowego;
 
 
- nauczyciel wychowania fizycznego,
- wychowawcy klas,
 •  
 
 
 
 
 
 
7. Rozwijanie
uzdolnień i
zainteresowań uczniów.
 
 
-prowadzenie kół zainteresowań, udział uczniów w:
g) olimpiadach;
h) konkursach przedmiotowych;
i) konkursach artystycznych;
- eksponowanie sukcesów uczniów;
- zachęcanie do czytania literatury pięknej, popularnonaukowej, prasy, korzystania            z informacji internetowych (uświadamianie korzyści płynących z tego rodzaju form kulturowych;
 
 
Uczeń:
a) rozwija swoje zainteresowania
wykraczające poza zakres nauczanego      na lekcjach materiału;
b) racjonalnie dysponuje swoim wolnym czasem;
c) kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za podejmowane zadania wynikające z zadań          i potrzeb
szkoły oraz jego własnych;
d) posługuje się nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi,
sięga do literatury,
prasy;
 
 
- wychowawcy,
- opiekunowie kół zainteresowań,
- nauczyciel bibliotekarz szkolny,
 
 
 
 
 
 
8. Ochrona środowiska
naturalnego.
 
 
 
 
- rola człowieka i jego wpływ na środowisko naturalne;
- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
- udział w obchodach „Dnia Ziemi”;
- udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przyrodniczych                  i przyrodniczo-ekologicznych;
 
 
Uczeń:
a) rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego w skali kraju i swojego miejsca zamieszkania;
b)szanuje przyrodę i zna zasady obcowania         ze zwierzętami;
c) bierze aktywny udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 
 
- wychowawcy klas,
- nauczyciel przyrody,
 
 
 
 
 
 
 
9. Poznanie własnego regionu i innych
zakątków kraju
 
 
 
- organizowanie wycieczek po okolicy       w celu poznania:
a) walorów krajobrazowych
b) regionu;
c) zabytków i historii regionu;
d) kultury, tradycji             i obyczajów;
- organizowanie wycieczek po kraju          o charakterze turystycznym;
- organizowanie rajdów;
 
 
a) zna historię, zabytki, kulturę i
obyczaje regionu jaki zamieszkuje oraz dostrzega jego wartość  w życiu osobistym, wspólnotowym                 i społecznym;
b) umiejętnie prezentuje  i promuje swój region;
c) aktywnie uczestniczy w pielęgnowaniu              i pomnażaniu regionalnego                     i narodowego
dziedzictwa; kulturowego;
d) kształtuje w sobie postawę solidarności narodowej i otwartości na inne kultury.
 
 
- wychowawcy klas,
- nauczyciel historii,
 
 
 
 
 
10. Współpraca z rodzicami.
 
 
- pedagogizacja rodziców;
- włączanie rodziców       w szkolny proces wychowawczy
- udział rodziców             w uroczystościach, festynach;
- zebrania z rodzicami;
- zainteresowanie rodziców problemami szkoły i zmianami w niej zachodzącymi;
- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności rodziców za wychowanie   i edukację swoich dzieci;
- ustalanie wspólnej płaszczyzny dotyczącej wychowania dzieci;;
- poznawanie środowiska rodzinnego uczniów;
- wspólne ustalanie ram pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom   o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- „Dni otwarte”;
- angażowanie rodziców do wspólnych działań na rzecz szkoły;
 
Uczeń:
a) dostrzega dobrą komunikację rodzic -nauczyciel;
b) wspólnie z rodzicami bierze udział w uroczystościach szkolnych;
c) wspólnie z rodzicami angażuje się w działalność na rzecz szkoły;
 
 
- wychowawcy,
- nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
- pedagog szkolny,
- Rada Rodziców
 
 
 
X. Ewaluacja programu.
 
Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.
 
Formy ewaluacji:
 
- obserwacja (wychowawcy klas)
- ankiety dla uczniów
- ankiety dla rodziców
- rozmowy z uczniami
- porady
- konsultacje z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- analiza dokumentów
- obserwacja i ocena zachowań
 
 
 
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
WytworzyłIreneusz Benewiat - dyrektor2015-09-30
Publikujący Ireneusz Benewiat - dyrektor 2016-10-01 19:10
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2019-05-09
data dodania: 2016-11-24
data dodania: 2016-11-24
Newsletter
Szkoła Podstawowa w Leskuul. Smolki 2, 38-600 Lesko tel. 13 4696369 email: splesko@splesko.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2019r. 23:45:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.