Szkoła Podstawowa w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Wincentego Pola
 
w Lesku
 
Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 • Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843)
 
 
Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
 
Ilekroć w statucie jest mowa o:
 1. „szkole” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku,
 2. „szkole podstawowej” – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku,
 3. „świetlicy: - należy przez to rozumieć Świetlicę przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku,
 4. „bibliotece” - należy przez to rozumieć Bibliotekę przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku,
 5. „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci odbywające naukę w szkole,
 6. „pracownikach” – bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola – niezależnie od formy i czasokresu (zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony) stosunku pracy,
 7. „nauczycielach” - bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów szkolnych, wychowawców świetlicy, nauczycieli bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola oraz katechetów szkolnych,
 8.  „rodzicach” - bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola.
 9. dyrektor szkoły – bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku.
 
 
II. NAZWA I TYP SZKOŁY
 
§ 2.
 
Szkoła Podstawowa w Lesku nosi imię Wincentego Pola.
 
§ 3.
 
Baza szkoły to:
 • budynek przy ulicy Smolki 2
 • sala gimnastyczna
 • boisko sportowe.
 • plac zabaw
 
 
 

III. INNE INFORMACJE O SZKOLE

 
§ 4.
 
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lesko.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 
§ 5.
 
Organami wewnętrznymi szkoły są:
 • Dyrektor szkoły
 • Rada pedagogiczna
 • Rada rodziców
 • Samorząd uczniowski.
 
 
 
§ 6.
 
Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową.
 
§ 7.
 
Cykl kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 6 lat.
 
§ 8.
 
Szkoła w zależności od potrzeb, możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych może prowadzić klasy o innych profilach nauczania, klasy sportowe w porozumieniu z radą pedagogiczną, rodzicami i za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 
§ 9.
 
Szkoła prowadzi świetlicę i stołówkę szkolną.
 
 
IV. CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
§ 10.
 
            Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a tym samym:
 
 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. ocenia wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, tzw. WSO (załącznik);
 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 4. sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły oraz zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 5. pomaga każdemu uczniowi w odkryciu i rozwinięciu jego szczególnych uzdolnień i zainteresowań;
 6. umożliwia ujawnienie możliwości i inicjatyw uczniów, umiejętności aktywnego, indywidualnego i zespołowego działania, aby okres pobytu w szkole przygotował ich do realizacji odpowiedzialnych zadań i obowiązków człowieka dorosłego;
 7. tworzy warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia by wykorzystać tkwiące w nim możliwości, wzmocnić wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, co jest podstawą aktywnego współdziałania uczniów i nauczycieli;
 8. buduje życzliwą atmosferę w zespołach klasowych, funkcjonujących na wzór wspólnoty rodzinnej, która zachęca do pełnego zaangażowania się w sprawy klasy i szkoły oraz eliminuje poczucie zagrożenia w wypadku błędów i niepowodzeń;
 9. kształtuje osobowość uczniów tak, by ją charakteryzowały: dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych, przekonanie, że Ojczyźnie służy się najlepiej pracą. Naucza stawiania sobie coraz ambitniejszych celów i coraz wyższych wymagań i dopomaga w ich twórczej, samodzielnej i konsekwentnej realizacji;
 10. udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 11. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 12. promuje zdrowy tryb życia.
 
 
§ 11.
 
Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:
 
 1. Czynne uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Czynne uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, a przede wszystkim w kołach zainteresowań, wycieczkach i rajdach turystyczno – krajoznawczych.
 3. Czynne uczestnictwo w uroczystościach, obchodach świąt państwowych i szkolnych, zgodnie z ustalonym ceremoniałem szkolnym.
 
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 
 1. Realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego, będącego rzecznikiem praw dziecka. Zadania te wynikają z jego obowiązków statutowych, planu pracy wychowawcy klasowego oraz programu wychowawczego szkoły.
 2. Realizację celów i zadań pedagoga szkolnego, będącego rzecznikiem praw dziecka. Zadania te wynikają z jego obowiązków statutowych, z planu pracy pedagoga szkolnego, programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.
 3. Uczestnictwo w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez szkołę:
 1. zajęciach zespołów wyrównawczych,
 2. indywidualnej pracy z uczniem na lekcji,
 3. rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym,
 4. zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej,
 5. zajęciach prowadzonych przez nauczycieli biblioteki tzw. lekcjach bibliotecznych,
 6. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
 
§ 12.
 
Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez:
 
 1. Czynne uczestnictwo w organizowanych przez szkołę zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz z jego możliwościami fizycznymi różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań.
 2. Swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczycieli- bibliotekarzy szkolnych.
 3. Udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowanych przez szkołę, inne placówki oświatowe lub inne podmioty.
 4. Udział w zajęciach różnego rodzaju kół i klubów pozaszkolnych.
 5. Czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkołę i pozaszkolnych.
 6. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych
 7. Korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego.
 8. Indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych.
 9. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki poprzez wyznaczenie nauczyciela - opiekuna (art. 66 ust. 1 – Ustawy o systemie oświaty).
 
 
 
§ 13.
 
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:
 
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
 
 1. nauczyciel w świetle obowiązujących przepisów ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć lekcyjnych,
 2. plan zajęć obowiązkowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodność zajęć w każdym dniu,
 3. szkoła organizuje zajęcia zastępcze w wypadku nieobecności nauczyciela,
 4. każdy uczeń ma zapewnioną możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i opieki wychowawczej w tym czasie,
 5. uczniowie mają możliwość korzystania z płatnych posiłków regeneracyjnych w stołówce szkolnej w miarę możliwości organizacyjnych szkoły,
 6. szkoła zapewnia pełną opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ustalonych harmonogramem szkolnym,
 7. wszyscy uczniowie są zapoznawani z regulaminem i instrukcjami obowiązującymi w czasie zajęć z wychowania fizycznego, techniki, informatyki. Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego egzekwowania tych postanowień,
 8. wszyscy uczniowie szkoły mają prawo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, decyzję w tej sprawie podejmują rodzice / prawni opiekunowie ucznia.
 
 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym:
 
 1. zapewnia przynajmniej 1 opiekuna dla jednego oddziału klasowego na zajęciach poza terenem szkoły w obrębie Leska,
 2. zapewnia przynajmniej 1 opiekuna dla grupy 15 uczniów w wypadku zajęć odbywających się poza terenem Leska,
 3. nie zezwala uczniom, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie na udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych i zawodach sportowych,
 4. opiekunowie wycieczki mają obowiązek sprawdzenia stanu liczebnego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu i postojów oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 5. opiekunowie mają obowiązek posiadania apteczki podręcznej wyposażonej w odpowiednie medykamenty i środki opatrunkowe.
 
 1. Szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem dyżurów:
 
 1. harmonogram dyżurów nauczycielskich rokrocznie opracowuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły w oparciu o tygodniowy plan zajęć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela,
 2. grafik dyżurów nauczycielskich oparty jest na zasadzie zmianowości. Ilość zmian dyżurów dostosowana jest do potrzeb organizacyjnych szkoły i zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa.
 3. nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego regulaminu, który podany jest do ich wiadomości i przestrzegania. Regulamin określa obowiązki, uprawnienia, sposób pełnienia dyżuru i zakres odpowiedzialności,
 4. w wypadku nieobecności nauczyciela w szkole, jego obowiązki dyżurnego przejmuje nauczyciel pełniący zastępstwo,
 5. dyżurami nauczycielskimi są objęte wszystkie rejony szkoły, w których uczniowie przebywają w czasie przerw,
 6. nauczyciele kultury fizycznej pełnią dyżury wg odrębnego harmonogramu na terenie obiektu sportowego,
 7. przewiduje się możliwość zwolnienia nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżuru w przypadku:
 • kobiet w okresie ciąży (zgodnie z przepisami KP)
 • konieczność wykonywania innych zadań przydzielonym przez dyrektora nauczycielom np. układającym podział godzin, protokolantom, itp.
 1. grafik dyżurów nauczycielskich jest podany do wiadomości uczniom,
 2. dyżury nauczycielskie podlegają kontroli dyrekcji szkoły.
 
 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę szczególnie nad uczniami najniższych klas, uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, a także nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki poprzez:
 
 1. indywidualną pracę z uczniami i dziećmi na zajęciach i lekcjach,
 2. kierowanie przy współudziale pedagoga szkolnego i wychowawcy na badania do poradni pedagogiczno – psychologicznej
 3. kierowanie na zajęcia:
 • w zespołach wyrównawczych
 • reedukacyjne
 • logopedyczne
 • gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 • indywidualnego nauczania.
 1. badania przesiewowe dokonywane przez osoby uprawnione
 2. ścisłe indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów
 3. stałą współpracę pedagoga szkolnego oraz kierownika świetlicy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesku
 • kwalifikowanie uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej
 • kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
 1. pomoc rodzicom w organizowaniu wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych dla dzieci będących w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych.
 2. przyznanie doraźnych zapomóg w przypadku ujęcia odpowiednich środków w planie finansowym rady rodziców.
 
§ 14.
 
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauczania.
 3. Wychowawca zobowiązany jest wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi.
 
 
 
V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 
§ 15.
 
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.
 3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.
 4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z panem dyżurów.
 1. Szkoła zapewnia:
1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach,
2) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,
3) rozpoznawanie problemów,
4) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,
5) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać z zachowaniem zasad wynikających z innych przepisów prawa.
6) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego,
7) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,
8) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VI oraz dzieciom,
które nie uczęszczają na lekcje religii,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i pełnej sprawności,
11) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych.
 
 

VI. KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
 
§ 16.
 
Organa szkoły
 
Organami szkoły są:
 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców.
 
§ 17.
 
Dyrektor szkoły
 
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 7. Za organizację i przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły
1) Do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.
2) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie maturalnym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego sprawdzianu i tych egzaminów, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w tym
a. informuje uczniów, słuchaczy albo absolwentów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, odpowiednio o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym;
b. zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego;
c. zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, słuchaczy i absolwentów podczas odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego;
d. zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
5) Przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest dokumentowany w protokołach tego sprawdzianu i tych egzaminów.
 1. przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,
 2. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 3. ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.
 4. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładam kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 5. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej podjęte niezgodnie z przepisami prawa,
 6. dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 7. wyraża zgodę na realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą
 8. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor
 
§ 18.
 
Rada Pedagogiczna
 
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 9. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
 10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 11. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły (jeśli taka istnieje),
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub radę pedagogiczną.
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian.
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
§ 19.
 
Rada Rodziców
 
 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą Pedagogiczną:
 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,
 3. wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,
 4. organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,
 5. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.
 
 
 
§ 20.
 
Samorząd Uczniowski
 
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna samorządu.

§ 21.
 
Zasady współdziałania organów szkoły
oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 
 1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.
 1. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 2. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem że posiedzenie Rady Pedagogicznej nie jest tajne.
 3. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.
 4. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.
 5. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.
 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.
 7. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.
 1. Sprawy pod obrady komisji wnosi się w formie pisemnej skargi przeciwko któremuś z organów.
 2. Swoje orzeczenia komisja statutowa podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
 3. Organ, którego niewłaściwe działanie orzekła komisja musi naprawić skutki swojego błędnego działania w terminie jednego miesiąca od dnia wydania rozstrzygnięcia przez komisję.
 4. Orzeczenia komisji statutowej podawane są do ogólnej wiadomości w szkole.
 5. Rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły:
 
 1. Konflikt nauczyciel – rodzic.
 
Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę w formie pisemnej do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozmawia z nauczycielem i rodzicem, następnie rozstrzyga sprawę informując strony na piśmie w terminie 14 dni.
 
 1. Konflikt nauczyciel – nauczyciel.
 
Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc „mediatora” lub zgłosić sprawę do wicedyrektora. Wicedyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, zgłasza sprawę pisemnie do dyrektora szkoły, który po zapoznaniu się z argumentami stron rozstrzyga sprawę ostatecznie w terminie 14 dni.
 
 1. Konflikt uczeń – nauczyciel
 
Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem, trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowe i postawy interpersonalne nauczyciela i ucznia. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, niezbędna jest perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia błędu. Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron. W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeśli to jest niemożliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, a w ostateczności dyrektora szkoły.
 
 1. Konflikt uczeń – uczeń
 
Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy z pomocą pedagoga szkolnego, z ewentualną pomocą wicedyrektora lub dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców uczniów pozostawia się do dyspozycji wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 
 1. konflikt dyrektor – Rada Pedagogiczna
 
Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej.
 
 1. Konflikt dyrektor – Rada Rodziców
 
Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach rady rodziców.
 
 1. Konflikt dyrektor – Samorząd Uczniowski
 
Spory pomiędzy dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu (przewodniczący, zastępca i sekretarz), a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
 
 1. Konflikt Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski
 
Spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora lub wicedyrektora.
 
 
VII. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
 
§ 22.
 
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w dwóch okresach: I okres trwa od 1 września do 31 stycznia, a II okres od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego w czerwcu. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego.
Po I okresie następuje klasyfikacja śródroczna.
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
 2. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka przedmiotowe w ramach posiadanych środków
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 4.  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2.  zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
 3. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;
 4.  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 5. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 7. godzina lekcyjna trwa 45 minut - w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo skrócić godzinę lekcyjną do 25 min,
 8. wprowadza się od pierwszej klasy obowiązkową naukę języka angielskiego,
 9. liczbę uczniów w klasie określają odrębne przepisy,
 10. oddziały klasowe można podzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa tj. wychowania fizycznego, zajęć informatyki i języków obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. przewiduje się działalność biblioteki szkolnej i czytelni dostępnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
 12. w szkole funkcjonuje stołówka szkolna dla uczniów.
 13. szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez dyrektora arkusz organizacji szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 14. w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć finansowanych przez organ prowadzący szkołę,
 15. szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy między szkołą a uczelnią,
 16. dyrektor szkoły składa 1 raz w roku radzie pedagogicznej sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 17. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.
 18. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
 19. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 20. W szkole obowiązuje podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych
 1. z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji np. e-dzienniki.
 
 
 
§ 23.
 
Szczegółowa organizacja zajęć
 
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
§ 24.
 
Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów
 
Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który szczegółowo jest opisany w załączniku do niniejszego statutu. Zmiana WSO wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.
 
§ 25.
 
Zasady organizacji oddziałów sportowych, zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania
 
 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.
 2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego oświadczenia.
 3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe.
 4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową.
 5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.
 7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba.
§ 26.
 
Biblioteka szkolna
 
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wg określonych zasad.
 3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych jak i przed oraz po ich zakończeniu.
 4.  Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.
 5. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i internetu.
 7. Biblioteka szkolna wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, środki audiowizualne i sprzęt przeciwpożarowy.
 8. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakupy zbiorów i ich konserwacje. Fundusze z budżetu szkoły przeznaczone są na zakup mebli i sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych i dekoracyjnych, zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych. Wydatki na powyższe cele mogą być uzupełniane dotacjami komitetu rodzicielskiego. Propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów i wyposażenie biblioteki nauczyciel bibliotekarz przedkłada dyrektorowi szkoły.
 9. Nauczyciel bibliotekarz:
 1. gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,
 2. przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,
 3. ustala stan majątkowy biblioteki,
 4. opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,
 5. przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,
 6. ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,
 7. udziela porad w wyborze książek,
 8. prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,
 9. informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów.
 
 1. Zbiory biblioteczne.
Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
 1. materiały piśmiennicze:
 • wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, atlasy, roczniki statystyczne, klucze i inne teksty źródłowe),
 • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • lektury uzupełniające do języka polskiego,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • wybrane pozycje literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru podręcznego,
 • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców,
 1. dokumenty niepiśmienne - płyty gramofonowe, nagrania magnetofonowe, materiały ikonograficzne, nagrania magnetowidowe.
Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą.
 
 1. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
 • księgozbiór podstawowy w wypożyczalni i magazynach,
 • księgozbiór podręczny w czytelni,
 • zbiory wydzielone, częściowo wymienne – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły.
 
 1. Księgozbiór ustawia się w układzie działowo-alfabetycznym:
 • lektury do języka polskiego wg klas,
 • księgozbiór podręczny wg przyjętego systemu klasyfikacji,
 • beletrystyka dla dzieci i młodzieży wg działów oznaczonych symbolami literowymi,
 • roczniki czasopism wg alfabetycznej kolejności tytułów.
 
 
§ 27.
 
Świetlica szkolna
 
 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1)  czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
2)  organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 
 1. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. Szczegółowe cele, zadania świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez dyrektora.
 3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.
 4. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki.
 5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 1. udzielenie pomocy w nauce,
 2. organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,
 3. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,
 4. kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,
 5. rozwijanie zainteresowań uczniów.
 
 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:
 1. stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,
 2. prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,
 3. stworzenia programu profilaktycznego,
 4. stworzenia regulaminu świetlicy,
 5. opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy.
 
 1. Wszystkie te zadania realizuje się w ramach następujących form pracy:
 • zajęcia rekreacyjno - sportowe
 • zajęcia kulturalno - rozrywkowe
 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia plastyczno - techniczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia społeczno - użyteczne.
 
 1. Wychowankowie świetlicy.
 
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający, oraz dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych:
 • kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka;
 • od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania;
 • prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy, określa regulamin wewnętrzny świetlicy.
 
 1. Pracownicy świetlicy.
 
Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy, nauczyciele-wychowawcy.
Liczbę etatów pracowników  zatwierdza w arkuszu organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.
 
 1. Dokumentacja.
 świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 1. program wychowawczy spójny z programem wychowawczym szkoły, okresowe plany wychowawcze poszczególnych grup, tygodniowy rozkład zajęć
 2. dzienniki zajęć (jeden na grupę ),
 3. karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, podania, wnioski o przyjęcie.
 4. karty obecności, które stanowią załącznik do dziennika zajęć
§ 28.
 
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto:
 1. pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, świetlicy szkolnej,
 2. gabinet pielęgniarki szkolnej,
 3. archiwum,
 4. szatnia.
 
§ 29.
 
Wicedyrektor
 
 1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora:
 1. zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
 2. organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,
 3. wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 
§ 30.
 
Zadania nauczycieli
 
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 6. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:
 
 1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
 2. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
 3. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 4. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
 
 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
 
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 
 1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 
 1. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych.
 
 1. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 2. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
 3. udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
 4. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
 5. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych,  pracy z uczniem zdolnym  i innych specjalistycznych);
 6. współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 7. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 8. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 9. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
 
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;
 1. obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen z prac pisemnych uczniowi
 2. udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach:
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do nauczyciela o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 3. Nauczyciel ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, na zebraniach ogólnych i dniach otwartych w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.
 4. Prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
 5. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela .
 3. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz .
 4. Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.
 5. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego
 6. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 20, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy
 

§ 31.
 
Prawa nauczyciela
 
Nauczyciel ma prawo do:
 1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu,
 2. wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,
 3. jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,
 4. rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 5. wynagrodzenia za swoją pracę,
 6. urlopu wypoczynkowego,
 7. dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.
 
§ 32.
 
Obowiązki nauczyciela
 
Nauczyciel zobowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 6. traktować uczniów z szacunkiem,
 7. dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,
 8. planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,
 9. pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,
 10. wykorzystywać różne metody nauczania.
 11. do tworzenia własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywania pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 12. rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 13.  prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 14. wnioskowania do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 15. dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;
 16.  bezstronnego, rzetelnego i sprawiedliwego dokonywania oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 17.  uzasadniania wystawianej oceny w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;
 18. zachowywać jawność ocen dla ucznia i rodzica,
 19. udostępniania pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 20. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;
 21. udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznawania możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 22. współpracy z wychowawcą i samorządem klasowym;
 23. indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów;
 24. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 25. aktywnego udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieki nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 26. przestrzegania dyscypliny pracy: aktywnego pełnienia dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowego informowania dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.
 27. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, terminowego dokonywania prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzania własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;
 28. kierowania się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowania godności osobistej  ucznia;
 29. przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 30. przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 31. opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów  i rodziców;
 32. uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu / sprawdzianu/ w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum
 
§ 33.
 
Zadania wychowawcy
 
 1. Wychowawca opiekuje się oddziałem.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.
 5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
 1. stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia,
 2. przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 3. sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem,
 4. rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.
 
 1. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
 2. Wychowawca:
 1. informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,
 2. w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,
 3. wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,
 4. udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.
 
 1. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:
 1. prowadzi dziennik lekcyjny,
 2. prowadzi arkusze ocen,
 3. wypisuje świadectwa,
 4. wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.
 
 1. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku:
-  zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.
- szczególnych przypadkach losowych.
- z przyczyn organizacyjnych
 
 1. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
   a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.11:
 1. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 2. współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);
 1. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 1. współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą  w  rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.
 2. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Dyrektora Szkoły.
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 4. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
 6. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 1. programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
 2. dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;
 3. udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 4. informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 5. utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 6. organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
 1. Wychowawca odpowiada za:
 1. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły;
 3. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 4. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań
 
§ 34.
Pedagog szkolny:
 
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego Szkoły,
 • wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego Szkoły,
 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,
 • kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas
§ 35
Pracownicy niepedagogiczni
 
 1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
 2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
 
 
 
§ 35.
 
Warunki i sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz tryb i warunki uzyskania oceny półrocznej i rocznej wyższej niż przewidywana
 
 1. Uczeń i jego rodzice na bieżąco będą informowani o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu:
  1. uczeń podczas zajęć lekcyjnych (pozalekcyjnych)
  2. rodzice podczas organizowanych przez wychowawcę spotkań, indywidualnych rozmów z wychowawcą, z nauczycielami przedmiotów, spotkań z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem.
  3. o przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej półrocznej, rocznej lub przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia wychowawca klasy informuje rodziców ucznia na piśmie za potwierdzeniem odbioru na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  4. na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas informują pisemnie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania, a w klasach I-III o przewidywanej ocenie opisowej i ocenie z zachowania.
  5. rodzice ucznia mogą w ciągu 2 dni złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o ustalenie oceny wyższej od przewidywanej z danego przedmiotu. Dotyczy to również oceny opisowej w klasach I – III.
  6. dyrektor po przeanalizowaniu wniosku może zarządzić pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia w kwestionowanym przedmiocie w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku od rodziców.
  7. w tym zakresie dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor (wicedyrektor), nauczyciel uczący, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Trzyosobowa komisja ustala ostateczną ocenę z przedmiotu. Ze sprawdzianu sporządza się protokół.
  8. Dyrektor szkoły ustala termin sprawdzianu i ustalenia ostatecznej oceny z przedmiotu na dwa dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  9. rodzice ucznia mogą w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie z zachowania złożyć do dyrektora wniosek wraz z uzasadnieniem o ustalenie wyższej oceny z zachowania.
  10. w tym zakresie dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor (wicedyrektor), wychowawca i pedagog szkolny. Po przeanalizowaniu wniosku komisja ustala ostateczną ocenę sporządzając protokół z posiedzenia.
 2. Formy informowania rodziców:
  1. bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami: zebrania ogólnoszkolne, klasowe, rozmowy indywidualne, udział rodzica w zajęciach.
  2. pośredni kontakt nauczyciela z rodzicem: rozmowa telefoniczna, korespondencja, informacja zapisana w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia.
  3. możliwość wglądu w prace pisemne ucznia przez jego rodzica na umówionym spotkaniu z nauczycielem.
 
 1. Do 20 września każdego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują na piśmie tzw. przedmiotowe zasady i sposoby oceniania, zawierające również warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, pod którymi rodzice się podpisują.
 
 1.  Sposób uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców:
a)  na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę
b)  na pisemny wniosek do dyrektora szkoły: dyrektor przekazuje wniosek do nauczyciela, który na piśmie uzasadnia ustaloną ocenę w terminie do 2 dni. Pisemną odpowiedź dyrektor wysyła niezwłocznie do zainteresowanego rodzica.
 
§ 37.
 
Organizacja współdziałania
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 
 1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną między innymi przez korzystanie z: konsultacji, doradztwa, diagnoz ,wykorzystywania opinii, orzeczeń. Wspólnie prowadzi działalność informacyjną dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz profilaktyczną i mediacyjną.
 2. Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:
a) diagnozy – badania dzieci pod kątem potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej, kształcenia specjalnego
b) terapii – psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w stosunku do uczniów wymagających tego typu zajęć
c) doradztwa – psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
d) profilaktyki – zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. Wspieranie rodzin i szkoły w zakresie pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce, w zaburzeniach rozwojowych.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinie między innymi w sprawach:
- wcześniejszego przyjęcia do szkoły, oraz odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
- indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych w przepisach odrębnych.
 
 1. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły / na wniosek rodziców / poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na tej podstawie dyrektor szkoły planuje i organizuje kształcenie indywidualne ucznia  oraz kształcenie specjalne po otrzymaniu od organu prowadzącego środków na ten cel.
 
 
VIII. UCZNIOWIE SZKOŁY
 
§ 38.
 
 1. Organ prowadzący szkołę zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 1. Dyrektor szkoły przydziela uczniów do poszczególnych oddziałów według przyjętych kryteriów (równoliczność klas, równy podział chłopców i dziewczynek, miejsce zamieszkania, możliwości intelektualne uczniów),
 2. Dziecko przyjmowane jest do klasy pierwszej po ukończeniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
a) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat , jeżeli dziecko:
 - korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo
 - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 1. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
 2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 1. Do klasy programowo wyższej, przyjmuje się ucznia na podstawie:
 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej, lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy),
 • w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego,
 1. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą.
 1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
 2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:
 1. uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
 2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 3. uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
 1. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego, prowadzący zajęcia edukacyjne z tej samej szkoły.
 2.  Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 4. Zajęcia edukacyjne w klasach III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów od roku 2016 2017
 5. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 6. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:
a) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców
lub
b) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.
 1. W przypadkach, jak w ustępie 13, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 14.
 3. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 4. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.
 5. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 8. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.”
 
 
IX. PRAWA , OBOWIĄZKI ORAZ ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW W SZKOLE

 
§ 39.
 
Prawa i obowiązki uczniów
 
 1. Uczeń ma prawo do:
 1. znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły,
 2. dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet),
 3. informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał,
 4. opieki podczas pobytu w szkole,
 5. ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 6. poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,
 7. wyrażania poglądów, przekonań i opinii,
 8. rozwijania zainteresowań i umiejętności,
 9. korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 10. sprawiedliwej i jawnej oceny wiedzy,
 11. korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,
 12. znajomości na bieżąco swoich ocen,
 13. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 14. pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
 15. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
 16. pomocy w przypadku trudności w nauce
 17. wpływu na życie szkoły przez swoją działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 18. znajomości programów nauczania, ich treści, celów i stawianych wymagań.
 
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
 1. szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych),
 2. przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole,
 3. brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności,
 4. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej),
 5. nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych,
 6. szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania,
 7. dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz makijażu oraz farbowania włosów, malowania paznokci, u chłopców czyste estetyczne niezbyt długie fryzury bez dodatków wzorów, zakaz noszenia ubrań wyzywających, promujących używki, wulgaryzmy i symbole subkultury, biżuterii, obowiązek noszenia obuwia zamiennego).
 8. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 9.  przygotowywać się w domu do lekcji poprzez odrabianie zadań domowych i wszystkich poleceń nauczycieli uczących, nosić wymagane zeszyty i podręczniki.
 10. usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych w formie pisemnej lub ustnej przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie do 7 dni od ostatniej nieobecności.
 11. brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
 12. godnie reprezentować szkołę,
 13. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 14. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 15. dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne
 16. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,
 17. nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
 18. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne,
 19. naprawić wyrządzone przez siebie szkody.
 
 1. Uczeń nie może:
 1. używać w trakcie zajęć szkolnych oraz przerw telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających i innych urządzeń teleinformatycznych
 2. przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów, biżuterii),
 3. opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.
 
 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:
 1. w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:
 1. posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych,
 2. naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli),
 3. spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji;
 
 1. bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.
 
§ 40.
 
Nagrody
 
 1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co najmniej 4,75 i ocena co najmniej bardzo dobra z zachowania) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
 2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.
 3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej.
 
§ 41.
 
Kary
 
 1. Szkoła nie stosuje kar cielesnych.
 2. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:
 1. stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,
 2. dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,
 3. dokonanie kradzieży,
 4. spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,
 5. wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.
 
 1. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
 2. Kara może być udzielona w formie:
 1. upomnienia wychowawcy,
 2. upomnienia dyrektora szkoły,
 3. nagany,
 4. obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,
 5. zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 6. zawieszenia w prawach ucznia,
 7. skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).
 
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
 1. stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,
 2. dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły,
 3. wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
 
 1. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 
§ 42.
 
Tryb i warunki składania skarg w razie nieprzestrzegania praw ucznia.
 
 1. w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, rodzice mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły.
 2. dyrektor lub wicedyrektor rozpatruje skargę, sporządza notatkę służbową i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
 3. W szczególnych wypadkach dyrektor może powołać komisję do rozpatrzenia skargi. W skład komisji wchodzą: dyrektor (wicedyrektor), pedagog szkolny i wychowawca klasowy. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, a wnioski przekazane są dyrektorowi na piśmie.
 
§ 43.
 
Inne zasady obowiązujące ucznia w szkole
 
 1. całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w budynku szkoły
 2. odpowiedni wygląd i strój ucznia (m.in. zakaz farbowania włosów, stosowania makijażu, tatuaży, malowania paznokci, noszenia biżuterii, itp.)
 
§ 44.
 
Tryb odwołania od kar
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od kary w terminie 7 dni:
- od kary wychowawcy lub pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły
- od kary dyrektora szkoły do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Każde odwołanie powinno być sporządzone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 
 

X. TRYB ODWOŁANIA OD USTALONEJ OCENY
Z ZACHOWANIA

 
§ 45.
 
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłaszać zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z prawem, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – przewodniczący komisji
  2. Wychowawca klasy
  3. Pedagog szkolny
  4. Przedstawiciel Rady Rodziców
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej.
 5. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
 
XI. TRYB ODWOŁANIA
OD USTALONEJ OCENY Z PRZEDMIOTU

 
§ 46.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotów została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych do sekretariatu szkoły.
 2. W przypadku stwierdzenia że ocena taka została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej i pisemnej i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły,
 4. wychowawca klasy.
 1. Ustalona przez komisję ocena, nie może być niższa od wcześniej ustalonej i jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu kompetencji.
 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 47.
 
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 3. Tradycje, obrzędowość i symbolika szkoły mają służyć kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży;
 1. tradycje szkoły:
 • uroczystości wynikające z Planu Pracy Szkoły.
 • pożegnanie absolwentów
 • pożegnanie nauczycieli i innych pracowników szkoły odchodzących na emeryturę
 1. obrzędy szkoły:
 • oddawanie hołdu symbolom narodowym i szkolnym
 • uroczyste wręczanie świadectw z wyróżnieniem, nagród, dyplomów itp.
 • składanie ślubowania - klasy pierwsze ( tekst ślubowania)
 • zaprzysiężenie Pocztu Sztandarowego Szkoły i rady samorządu uczniowskiego ( tekst zaprzysiężenia)
 • przekazanie sztandaru
 • przekazanie władzy radzie samorządu uczniowskiego
 • wpisywanie się do kroniki szkoły
 • pożegnanie odchodzących członków społeczności szkolnej - uczniów klas szóstych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, członków rady rodziców
 1. symbolika w systemie wychowawczym szkoły obejmuje;
 • symbole narodowe: godło, flaga i hymn państwowy
 • symbole szkoły: sztandar, hymn szkoły, nazwa szkoły
 • teksty ślubowania
 • listy gratulacyjne( pochwalne ),
 • kronika szkoły
 • historia szkoły
 • tablica pamiątkowa w budynku szkoły
 
 1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę, podaje się nazwę szkoły i jej imię.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zmiany w Statucie Szkoły mogą nastąpić w przypadku złożenia uzasadnionych wniosków przez:
 • dyrektora szkoły
 • radę pedagogiczną
 • radę rodziców.
 1. W ciągu 14- tu dni od daty złożenia wniosków  rada pedagogiczna zobowiązana jest je rozpatrzyć i zwykłą większością głosów zatwierdzić lub odrzucić.
 1. Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie (zgodnie z art. 60, ust. 3 ustawy) może uchylić wprowadzone do statutu zmiany, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującym prawem.
 2. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: wewnątrzszkolny system oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.
 4. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.
 5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 6. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
Rozdział XII a Przepisy przejściowe
 
       § 48
 1. Klasyfikowaniu i promowaniu w roku szkolnym 2015/16 nie podlegają uczniowie klasy I , urodzeni w 2009 roku, których rodzice w terminie do 31 marca 2016 r. złożyli pisemny wniosek o kontynuowanie przez swoje dziecko w roku szkolnym 2016/16 ponownie nauki w klasie I.
 2. Klasyfikowaniu i promowaniu w roku szkolnym 2015/16 nie podlegają uczniowie urodzeni w I połowie 2008 roku, którzy w roku szkolnym 2015/16 uczęszczali do klasy drugiej, których rodzice złożyli w terminie do 31 marca 2016 roku pisemny wniosek o kontynuowanie przez swoje dziecko nauki w roku szkolnym 2016/17 ponownie w klasie drugiej.
 3. W przypadku, jak w ustępie 1 i 2 i w sytuacji, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia edukacyjne do końca roku szkolnego, odpowiednio do klasy pierwszej lub drugiej, nauczyciele  w terminie wskazanym w statucie szkoły, nie wystawiają przewidywanych ocen rocznych.
 4. Uczniowie, o których mowa w § 48 ust.1 i ust.2 w roku szkolnym 2015/16 nie otrzymują świadectw promocyjnych.”
 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA

 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
 
§ 1.
 
1.     W Szkole ocenianie szkolne odbywa się na postawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 
2.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu nauczania oraz na formułowaniu oceny.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
b. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
c. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
d. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej pracy
e. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
f. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
g. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
h. umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
 
3.       W Szkole klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia. Jeżeli w tym czasie przypadają ferie zimowe klasyfikacja śródroczna jest dokonywana w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.
§ 2.
 
1.       Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują, dla każdej klasy oddzielnie:
1)      wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, uwzględniające podstawę programową dla danego etapu edukacji oraz szkolny zestaw programów nauczania.
2)       sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zwane dalej przedmiotowymi systemami oceniania.
 
2.       Do 20 września każdego roku szkolnego o powyższych ustaleniach nauczyciele informują ucznia i jego rodziców.
 
3.       Jeden egzemplarz opracowanych wymagań nauczyciele przekazują do 15 września dyrektorowi szkoły.
 
§ 3.
 
1.       Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie pisemnej dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię poradni:
1)      zakres wymagań na poszczególne oceny klasyfikacyjne
2)      sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3)      formy realizacji zajęć
 
2.       O powyższych ustaleniach nauczyciele informują ucznia i jego rodziców do 20 września każdego roku szkolnego.
 
3.       Jeden egzemplarz indywidualnych wymagań i zasad oceniania przekazują do 15 września dyrektorowi szkoły.
 
4.       W przypadku gdy wniosek o organizację nauczania specjalnego lub uwzględnienie opinii poradni wpłynie trakcie roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do zrealizowania powyższych działań w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 
 
§ 4.
 
1.       Uczniowie są informowani przez nauczyciela na początkowych zajęciach edukacyjnych (do 15 września) w danym roku szkolnym o:
1)       wymaganiach edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne,
2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
 
2.       Uczniowie, w trakcie roku szkolnego, mają dostęp do opracowanych przez nauczyciela przedmiotowych systemach oceniania.
 
3.       Rodzice uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania są zapoznawani za pośrednictwem uczniów.
 
4.       Otrzymują pisemną wersję opracowanych przez nauczyciela wymagań, na której własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z dokumentem.
 
§ 5.
 
1.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1)       warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.       Wychowawca informuje rodziców o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 
3.       Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o możliwości uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o  sposobach przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów
 
4.       Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas godziny z wychowawcą a rodzicom podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
 
5.       Rodzice nieobecni na zebraniu informowani są o wyżej wymienionych zasadach oceniania zachowania podczas indywidualnych spotkań lub w formie pisemnej.
 
6.       Fakt zapoznania uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 
7.       Rodzice zapoznanie się z zasadami oceniania potwierdzają podpisem w dokumentacji wychowawcy.
8.      . Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką.  W przypadku kartkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna być opatrzona komentarzem wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą.
9.      Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższych po sprawdzianie zebraniach ogólnych i dniach otwartych w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są nauczycielowi.
10.      Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w  wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,  udostępnia prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi
11.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
12.      Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na  zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 
13.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.12 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo  „ zwolniona”.
14.       Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 jest obowiązany być obecny na lekcji.
 

 
Ocenianie zachowania
 
§ 6.
 
.       Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7)      okazywanie szacunku innym osobom
 
2.       W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową.
 
3.       Ocenianie zachowania ucznia klas I-III szkoły podstawowej dokonywane według następującej skali:
1)      6 – zachowanie wzorowe
2)      5 – zachowanie bardzo dobre
3)      4 – zachowanie dobre
4)      3 – zachowanie poprawne
5)      2 – zachowanie nieodpowiednie
6)      1 – zachowanie naganne
 
 
4.       6- zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń który:
1)      odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań
2)      aktywnie uczestniczy w zajęciach
3)      wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność
4)       Jest pracowity w dążeniu do wyznaczonych celów
5)      Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.
6)      Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a), koleżeński(-a), prawdomówny(-a), kulturalny(-a). Dotrzymuje zawartych umów.
7)      Panuje nad emocjami.
8)      Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego.
9)      Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i dziania oraz ocenić zachowanie innych.
 
5.       5- zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń który:
1)      wyraża się kulturalnie, używa form grzecznościowych
2)      ,jest koleżeński, uczynny,
3)       Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw(zajęć) i ich przestrzega.
4)       Dotrzymuje warunków zawartych umów.
5)      W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków.
6)      Jest prawdomówny
7)      Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych,
8)      jest koleżeński wobec rówieśników.
9)      Potrafi współpracować w zespole.
 
 
6.       4- zachowanie dobre otrzymuje uczeń który:
1)      zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje
2)      stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
3)      próbuje oceniać własne zachowanie.
4)      widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań.
5)      nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań.
6)      potrafi jednak przyznać się do błędu.
7)       stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów.
8)      radzi sobie z własnymi emocjami.
9)      potrafi pracować w zespole.
 
7.       3- zachowanie  poprawne otrzymuje uczeń który:
1)      zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganiem.
2)      rozumie na czym polega koleżeństwo.
3)      widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych.
4)      ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji.
5)      ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia.
6)      nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.
 
8.       2– zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń który:
1)      nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole.
2)      jest agresywny wobec koleżanek i kolegów.
3)      przeważnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
4)      nie kontroluje swoich emocji.
5)      nie potrafi współpracować
6)      niszczy mienie szkoły, koleżanek i kolegów
9.       1– zachowanie naganne otrzymuje uczeń który nie spełnia wymagań na ocenę nieodpowiednią
 
9.       W ocenianiu bieżącym ucznia klas I-III szkoły można stosować symbole literowe 6,5,4,3,2,1.
 
 
§ 7.
 
1.       Ocenianie bieżące zachowania oraz śródroczna ocena zachowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej ustalane są w następującej skali:
1)      wzorowe
2)      bardzo dobre
3)      dobre
4)      poprawne
5)      nieodpowiednie
6)      naganne
 
2.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1)       wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
2)       we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego,
3)       wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,
4)      wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
5)      osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
6)      dba o kulturę słowa,
7)      systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
8)      nie spóźnia się,
9)      okazuje szacunek przełożonym, osobom starszym, kolegom,
10)  jest koleżeński i uczciwy,
11)  nie ulega nałogom,
12)  szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów.
 
3.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)      przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
2)       bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
3)      aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,
4)      wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
5)      wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,
6)      systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
7)       nie spóźnia się,
8)      szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,
9)      nie ulega nałogom,
10)   używa kulturalnego języka,
11)  jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla innych.
 
4.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)      przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości,
2)      systematycznie uczęszcza na zajęcia i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
3)      nie spóźnia się,
4)       nie uczestniczy w kłótniach i bójkach,
5)      zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadza na lekcjach,
6)       szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,
7)      nie ulega nałogom,
8)      cechuje go wysoka kultura osobista,
9)       używa kulturalnego języka,
10)   jest życzliwy dla innych,
 
5.       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1)      nie pracuje na miarę swoich możliwości,
2)      łamie postanowienia regulaminu szkolnego,
3)      spóźnia się na lekcje,
4)       nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 1 dzień,
5)       nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
6)      w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
7)       wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem,
8)      pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.
 
6.       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który
1)      wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
2)      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,
3)      ulega nałogom,
4)      wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub innych osób,
5)      często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
6)      spóźnia się na zajęcia,
7)       niszczy mienie szkoły,
8)       utrudnia prowadzenie lekcji,
9)      nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,
10)  nie reaguje na uwagi nauczycieli dotyczące jego zachowania.
 
7.       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,
2)      bierze udział w bójkach i kradzieżach,
3)      znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
4)       rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,
5)       notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
6)      wagaruje, opuszcza wybrane lekcje,
7)      notorycznie spóźnia się na zajęcia,
8)      działa w nieformalnych grupach o charakterze przestępczym,
9)       ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników,
10)  nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
 
8.       Bieżące oceny zachowania można oznaczać następującymi symbolami cyfrowymi:
1)      zachowanie naganne                          –1,
2)      zachowanie nieodpowiednie             – 2,
3)      zachowanie poprawne                                   – 3,
4)      zachowanie dobre                               – 4,
5)      zachowanie bardzo dobre                  –5,
6)      zachowanie  wzorowe                                   – 6,
 
 
§ 8.
 
1.       Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając bieżące oceny zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 
2.       Ustala się następujący sposób zasięgania opinii:
1)      wychowawca przedstawia nauczycielom, w formie pisemnej, propozycje ocen zachowania uczniów:
a)      nauczyciele potwierdzają podpisem zapoznanie się z projektem oceny.
b)       jeżeli nie zgadzają się z projektem oceny wpisują swoje uwagi.
2)      wychowawca klas I- III rozmawia z uczniami na temat ich zachowania. proponuje swoją ocenę i zwraca się do uczniów oraz ucznia ocenianego o wyrażenie opinii.
3)       fakt zasięgnięcia opinii odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
4)      wychowawca klas IV-VI szkoły podstawowej  na godzinie z wychowawcą klasowym zwraca się do uczniów o wyrażenie opinii na temat zaproponowanej oceny zachowania swojej i kolegów, fakt zasięgnięcia opinii odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
5)      wychowawca przechowuje dokumentację potwierdzającą zasięgnięcie opinii do zakończenia roku szkolnego.
 
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 
 1. Uwagi dotyczące zachowania ucznia odnotowuje się w zeszycie uwag, który stanowi dokumentację przebiegu nauczania.
 
Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
w klasach I-III szkoły podstawowej.
 
§ 9.
 
1.       W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące dokonywane jest według następującej skali:
 
  PEŁNA  NAZWA ZNAK
1)                   Celujący 6
2)                  Bardzo dobry 5
3)                  Dobry 4
4)                  Dostateczny 3
5)                  Dopuszczający 2
6)                  Niedostateczny 1
 
2.       Znaczek „6” – „celujący” otrzymuje uczeń, który:
1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
2)      bierze udział w konkursach i z sukcesami reprezentuje szkołę na zewnątrz,
3)      z własnej inicjatywy przygotowuje materiały i pomoce potrzebne na zajęcia.
 
3.       Znaczek „5” - „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
2)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
3)      rozwiązuje samodzielnie różne problemy, zadania ujęte
w programie nauczania,
4)      potrafi stosować posiadaną wiedzę i umiejętności przy rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 
4.       Znaczek „4” – „dobry” otrzymuje uczeń, który :
1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
2)      podczas wykonywania zadań stara się być samodzielny, brak mu jednak samodzielności i systematyczności w działaniu.
 
5.       Znaczek „3” - „dostateczny” otrzymuje uczeń, który:
1)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;
2)      w danej klasie na poziomie umożliwiającym mu dalsze zdobywanie wiedzy;
3)      rozwiązuje i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności.
 
6.       Znaczek „2” - „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który:
1)      ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
2)      wykonuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
 
7.       Znaczek „1” - „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który:
1)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania wdanej klasie;
2)      nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.
 
 
§ 10.
 
1.       Ustala się następujące formy oceniania bieżącego w klasach I-III szkoły podstawowej:
1)      sprawdzian, kartkówka, test,
2)      pisanie ze słuchu,
3)      pisanie z pamięci,
4)      rozwiązywanie zadań,
5)      prace domowe,
6)      głośne czytanie tekstów o różnym poziomie trudności,
7)      odpowiedzi ustne,
8)       opowiadanie treści,
9)      aktywność podczas zajęć,
10)  ocena prac plastycznych, technicznych,
11)  obserwacja aktywności ruchowej.
 
2.       Ocenianie ucznia dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym.
 
3.       a Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, które  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 
b Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 
4.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 
5.        Nauczyciele uczący w oddziale wspólnie sporządzają ocenę opisową, uwzględniając wszystkie rodzaje edukacji oraz ocenę z religii.
 
6.       Umiejętności i wiadomości uczniów przy sporządzaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej rozpatrywane są w szkole w czterech kategoriach: poziom wysoki, poziom średni, poziom zadowalający, poziom niski:
1)       osiągnięcia na poziomie wysokim mają uczniowie, którzy otrzymywali oceny bieżące „celujący” i „bardzo dobry”,
2)      poziom średni – uczniowie, którzy otrzymywali oceny bieżące z przewagą ocen „dobry”,
3)      poziom zadowalający – uczniowie, którzy otrzymywali większość ocen bieżących „dostateczny”,
4)      poziom niski – uczniowie, których wiedza i umiejętności ocenianie były jako „dopuszczający” i „niedostateczny”.
 
7.       Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas
8.       W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału
 
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 
Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
 
§ 11.
 
1.       W Szkole ustala się następującą skalę ocen bieżących oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych:
1)      celujący,
2)      bardzo dobry,
3)      dobry,
4)      dostateczny,
5)      dopuszczający,
6)      niedostateczny.
 
2.       W dokumentacji  klasyfikacji  śródrocznej  (dzienniki zajęć) dopuszcza się używanie następujących skrótów stopni:
1)      celujący – cel,
2)      bardzo dobry – bdb,
3)      dobry – db,
4)      dostateczny – dst,
5)      dopuszczający – dop,
6)      niedostateczny – ndst.
 
3.       W ocenianiu bieżącym oceny można oznaczać symbolami cyfrowymi:
1)       celujący – 6,
2)      bardzo dobry – 5,
3)      dobry – 4,
4)      dostateczny – 3,
5)      dopuszczający – 2,
6)      niedostateczny – 1.
 
4.       W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” , „-” , np., 0. Znaki te oznaczają:
1)      ”+” – podwyższenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest przed oceną lub pozytywnie ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; trzy plusy za aktywność oznaczają ocenę bardzo dobrą,
2)      „-„ – obniżenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest przed oceną lub negatywnie ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; trzy minusy za aktywność oznaczają ocenę niedostateczną,
3)      np.- zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć,
 
 
§ 12.
1.       W szkole ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne:
1) Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który:
a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w programie nauczania,
b)      rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
c)       samodzielnie rozwija uzdolnienia,
d)     potrafi łączyć i twórczo wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji,
e)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania,
b)      samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,
c)       systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)      opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone w programie nauczania,
b)      rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,
c)       systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
4) Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który:
a)      opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone w programie nauczania, najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
b)      rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
c)       nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5)      Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który:
a)      opanował wiedzę i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu,
b)      rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
c)       rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.
6)      Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który:
a)      posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
b)      nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
c)       nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
 
2.       Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu na podstawie zgromadzonych informacji o postępach ucznia.
 
3.       Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 
 
§ 13.
 
Ustala się następujące formy oceniania bieżącego w klasach IV - VI szkoły podstawowej.
1)      odpowiedzi ustne,
2)      prace pisemne:
a)      krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji, na których była ćwiczona ta sama umiejętność (forma zamienna odpowiedzi ustnej),
b)      sprawdziany obejmujące materiał programowy kilku jednostek tematycznych,
c)       prace klasowe obejmujące materiał programowy jednego lub kilku działów tematycznych (1-3 w okresie),
d)      pisemne prace domowe,
3)      wykonywanie prac praktycznych,
4)      prace dodatkowe (albumy, referaty, projekty, zielniki),
5)      umiejętność pracy w grupie,
6)      aktywność na lekcji,
7)      testy sprawnościowe.
 
 
 
Zasady oceniania bieżącego
 
§ 14.
 
1.       Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają szczegółowo nauczyciele przedmiotów, przestrzegając następujących zasad:
1)      odpowiedzi ustne niezapowiedziane mogą obejmować trzy ostatnie jednostki tematyczne,
2)      odpowiedzi ustne z więcej niż trzech jednostek tematycznych muszą być zapowiedziane tydzień wcześniej i zapisane jak sprawdzian,
3)      krótki sprawdzian (kartkówka) obejmujący zakres materiału nauczania z 3 ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziany,
4)      termin sprawdzianu obejmującego więcej niż 3 ostatnie lekcje powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany ołówkiem do dziennika lekcyjnego,
5)      termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany ołówkiem do dziennika lekcyjnego,
6)      W jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły mogą odbyć się najwyżej trzy sprawdziany (w tym jedna praca klasowa).
7)      W jednym dniu może odbywać się tylko jeden sprawdzian lub jedna praca klasowa.
 
2.       Nauczyciele sprawdzają i oceniają zeszyty uczniów przynajmniej raz w okresie klasyfikacyjnym.  
 
3.       Uczeń jest oceniany systematycznie, z różnych form aktywności.
4.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4a Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 
4b Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Sposób uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców.
 
§ 15.
 
1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców – nauczyciel informuje ucznia (na jego prośbę) o tym, jak ocenił odpowiedź lub inna formę jego aktywności krótko ją uzasadniając.
 
2.      Nauczyciel wpisuje ocenę do dzienniczka ucznia w celu poinformowania rodziców.
 
3.      Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 
4.      Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o uzasadnienie oceny i przekazuje ją dyrektorowi.
 
5.       Dyrektor uzasadnienie to przekazuje osobom wnioskującym.
 
6.      Uczeń lub jego rodzice powinni otrzymać uzasadnienie oceny w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
7.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w czasie spotkań z rodzicami.
 
8.      Prace kontrolne ucznia nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do końca danego roku szkolnego.
 
 
 
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 
§ 16.
 
1.      O bieżących postępach ucznia rodzice są informowani poprzez wpis ocen do dzienniczka ucznia oraz na zebraniach organizowanych w trakcie roku szkolnego w listopadzie i kwietniu.
 
2.      O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice są informowani na spotkaniu z wychowawcą klasy, nie później niż 2 tygodnie po klasyfikacji.
 
3.      Rodzice uczniów mogą również zasięgnąć informacji indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 
4.      W razie nieobecności rodziców na zebraniach i spotkaniach z wychowawcą klasy informacja o postępach i trudnościach ucznia w nauce przekazywana jest rodzicom w formie pisemnej. Jednocześnie wychowawca informuje dyrektora szkoły o braku zainteresowania rodziców postępami ucznia.
 
5.      W sytuacjach nadzwyczajnych wychowawca powiadamia rodziców listownie za potwierdzeniem odbioru.
 
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 
§ 17.
1.      Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie zgromadzonych w I półroczu ocen bieżących. Największy wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają oceny za sprawdziany i prace klasowe obejmujące większy zakres treści nauczania.
 
2.      Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i zgromadzonych w II półroczu ocen bieżących. Największy wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają oceny za sprawdziany i prace klasowe obejmujące większy zakres treści nauczania.
 
3.      Szczegółowe zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej przedstawia nauczyciel w przedmiotowych systemach oceniania.
 
4.      Uczeń, który podczas klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę, która nie satysfakcjonuje jego lub jego rodziców, może poprawić ocenę w terminie i formach ustalonych z nauczycielem.
 
5.      Jeżeli uczeń poprawi ocenę klasyfikacyjną śródroczną fakt ten zostanie uwzględniony przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 
6.      Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej z jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć zaległości programowe w II półroczu, w terminie i formach ustalonych z nauczycielem.
 
7.      Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu bądź utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
1)      zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;
2)      indywidualna praca z nauczycielem.
 
8.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 oraz § 19 ust. 3.
9.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
10.      O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
11.      O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b
 

 
Egzamin klasyfikacyjny
§ 18
1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.      Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy wysyła przez sekretariat informację do rodziców ucznia o nie klasyfikowaniu go, określając ilość przedmiotów oraz powód nie klasyfikowania, informuje również o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
3.       Dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje ucznia o braku możliwości klasyfikowania i możliwości przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.
4.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
5.       Jeżeli rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, to wychowawca klasy w ciągu dwóch dni od posiedzenia rady pedagogicznej informuje o tym ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).
6.      W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły w ciągu tygodnia od daty wpływu pisma, w porozumieniu z nauczycielem uczącym, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu, a nauczyciel określa zakres materiału nauczania objęty egzaminem.
7.      W przypadku kilku egzaminów, ich terminy zostaną tak opracowane, aby umożliwić uczniowi dobre przygotowanie się.
8.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9.      Dyrektor ustala formę przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i wyznacza komisję w składzie:
- przewodniczący – dyrektor;
- egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
- członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
10.  Komisja w zależności od formy egzaminu klasyfikacyjnego ustala czas jego trwania.
11.  Egzaminator przygotowuje zestawy pytań lub zadań obejmując nimi ustalony zakres materiału nauczania, który zatwierdza przewodniczący komisji i podpisuje jej członek.
12.  Przewodniczący ogłasza wynik egzaminu i sporządza protokół z jego przebiegu.
Protokół zawiera:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa § 18 ust.9;
b) w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 18 i 19, skład komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
e) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 
13.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
14.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15.  Przewodniczący może udostępnić do wglądu uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności egzaminatora część pisemną egzaminu, którą na prośbę zainteresowanych egzaminator powinien uzasadnić.
16.  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
17.  Od oceny wyższej niż niedostateczny, ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego odwołanie nie przysługuje.
18.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki.
19.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W tym przypadku egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
20.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 18 i 19 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
21.  W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący;
b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 
22.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 18 ust. 18 i19, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
23.  Przepisy § 18 ust 12 stosuje się odpowiednio.
24.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
25.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
26.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału 8.
27.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
28.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 
 
 
Egzamin poprawkowy
§ 19
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach z:
       a)  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
       b)  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 
 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
4. Roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 i 5, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
10.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
11. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.
12. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji;
termin egzaminu;
pytania egzaminacyjne;
wynik egzaminu;
ocenę ustaloną przez komisję.
14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
15.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
17.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 
 

 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania
 
§ 20.
 
1.      Na czternaście dni przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 
2.      Informację o przewidywanych ocenach rocznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują wychowawcy klasy.
 
3.      Wychowawca sporządza zestawienie ocen przewidywanych i przekazuje rodzicom w formie pisemnej za pośrednictwem uczniów.
 
4.       Rodzice są zobowiązani potwierdzić tę informację własnoręcznym podpisem.
 
5.      Uczniowie są zobowiązani zwrócić podpisane przez rodziców kartki w terminie dwóch dni od dnia ich otrzymania.
 
6.      W szczególnych przypadkach wychowawca informuje rodziców listownie za potwierdzeniem odbioru.
 
7.      W ciągu 3 dni od otrzymania informacji o ocenach przewidywanych rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana wskazując o ustalenie jakiej oceny wnioskują. Wniosek powinien zawierać merytoryczne uzasadnienie.
 
8.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 
9.      Jeżeli ocenianie bieżące ucznia oraz ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej były całkowicie zgodne z ustalonymi w szkole zasadami dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia o braku podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana.
 
10.  Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi uchybienia w ocenianiu ucznia z zajęć edukacyjnych zarządza przeprowadzenie ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie oceny, o którą wnioskowano.
 
11.  Ponowny sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzany jest przez nauczyciela przedmiotu w obecności dyrektora w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają na piśmie informację o terminie sprawdzianu.
 
12.   Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne przeprowadza się również w formie ćwiczeń praktycznych.
 
13.  W czasie przeprowadzania sprawdzianu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 
14.  Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół. Pytania oraz pracę pisemną ucznia załącza się do protokołu.
 
15.  Ocena ustalona podczas sprawdzianu nie może być niższa niż ocena przewidywana.
 
16.  Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi uchybienia w ocenianiu zachowania ucznia powołuje zespół do ponownego ustalenia oceny zachowania.
 
17.  W skład zespołu wchodzą:
1)       wychowawca,
2)       2 nauczycieli uczących w danym oddziale,
3)      przewodniczący Rady Oddziałowej Rodziców.
 
18.  Zespół przeprowadza rozmowę z uczniem, jego rodzicami oraz w razie potrzeby z innymi osobami.
 
19.   Pracy zespołu przewodniczy wychowawca. Z prac zespołu sporządza się protokół.
 
20.  Zespół ustala ocenę zachowania do dnia, w którym odbywa się klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.
 
21.  Ocena ustalona przez zespół nie może być niższa od oceny przewidywanej.
 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie 2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
 1. Dyrektor szkoły w przypadku  stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza  sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia, w  formie pisemnej i  ustnej, oraz ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 
 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 
 1. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.
 1. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 3.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4.  Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5.  Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.
 6.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.
 7.  Przepisy  21-30  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 22 jest ostateczna.
 
 
 
Ocenianie i klasyfikowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
§ 21
1.      Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
2.      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2
4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.
4.      Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
5.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7.      Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów o których mowa w ust. 3 pkt 1 i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 5 i ust. 6.
8.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 5 i ust. 6.
9.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 5 i ust. 6.
10.  Warunki organizowania sprawdzianu po klasie szóstej.
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
3. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stanu zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
4. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców(prawnych opiekunów).
6. Dla uczniów, o których mowa w pkt 1—4, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
7. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1—4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1—4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w pkt 7.
11.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole zapewnia uczniom, o których mowa w ust. 10 pkt 1-4 przystąpienie do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
12.  Dla uczniów, o których mowa w ust. 10 pkt 1—4, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony sprawdzian, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 7.
13.  Ustalenia dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1. W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1. Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia w szkole podstawowej.
3. Opinia, o której mowa w pkt 2, stanowi także podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia warunków przeprowadzania sprawdzianu.
4. W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się — opinia ta stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia warunków przeprowadzania sprawdzianu.
5. Opinie, o których mowa w pkt 4, stanowią także podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia przez okres kształcenia w szkole podstawowej.
14.  1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.
2. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, klasyfikacja śródroczna i roczna, o której mowa odpowiednio w ust. 7, 8, 9 i § 1 ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.
15. Ustalenia dotyczące terminów wprowadzania zmian zgodnie z rozporządzeniem
1. W szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, przepisy ust. 2, 3, 4, 7, 8, 9 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od roku szkolnego 2012/2013.
2. Do roku szkolnego 2011/2012 w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, stosuje się przepisy ust. 2, 3, 7, 8, 9 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW
 
WSTĘP
 
            Opinie nauczyciela, będących podstawą do ustalenia oceny z zachowania, powinne powstawać w trakcie całego okresu, poprzedzającego ustalenie oceny i muszą być udokumentowane w zeszycie spostrzeżeń znajdującym się w dzienniku klasowym. Nauczyciele uczący w danym oddziale obowiązani są do uzupełnienia co miesiąc ocen z zachowania w karcie ocen zachowania. Zapobiega to ustalaniu oceny z zachowania wg „procedury przypominania sobie” przez wychowawcę uczynków ucznia.
 
 1. Ocenianie zachowania powinno;
 
 • kształtować właściwą postawę ucznia zgodnie z zasadami wychowania, Deklaracją Praw Człowieka, Konstytucją RP i Regulaminem Szkoły.
 • aktywizować uczniów w procesie wychowania i nauczania,
 • wyrażać opinię o stopniu przestrzegania norm postępowania,
 • służyć indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych.
 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem klasowym ( w toku jawnej dyskusji ) oraz po zasięgnięciu opinii ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca również zasięga pisemnej opinii uczących nauczycieli na temat danego ucznia.
 2. Wychowawca ustala ocenę, starając się, aby była ona jak najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 3. Wychowawca zobowiązany jest uzasadnić wystawianą ocenę z zachowania uczniom i jego rodzicom.
 4. Postawy i cechy, wykazane jako podlegające ocenie, muszą być powiązane z okresem rozwojowym uczniów.
 5. Celowe jest wprowadzenie wymogu zapisywania również pozytywnych opinii o każdym uczniu, obok uwag negatywnych.
 6. Końcowa ocena z zachowania może być wyższa tylko o jeden stopień w porównaniu z oceną z pierwszego semestru.
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który ;
 
 • wzorowo wypełnia obowiązki szkolne
 • reprezentuje szkołę poprzez uczestnictwo w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, akademiach, zawodach sportowych
 • odznacza się wysoką kulturą osobistą
 •  jest koleżeński, pomaga innym
 • z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły i osób starszych
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
 • dotrzymuje umów i zobowiązań
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych
 • przestrzega Regulaminu Szkoły
 • nie otrzymał żadnych uwag negatywnych w ciągu semestru
 
Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który;
 
 • wypełnia obowiązki szkolne w miarę swoich możliwości intelektualnych
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
 • odznacza się wysoką kulturą osobistą
 • przestrzega Regulaminu Szkoły
 • z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły i osób starszych
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych
 • ma wszystkie usprawiedliwione nieobecności,
- ma najwyżej 2 uwagi o małej szkodliwości społecznej np. zmiana obuwia,
- ma najwyżej 2 nieuzasadnione spóźnienia,
 
Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który;
 
 • wypełnia swoje obowiązki szkolne w miarę swoich możliwości intelektualnych
 • przestrzega Regulaminu Szkoły
 • jest kulturalny
 •  z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły
 • ma nie więcej niż 5 uwag negatywnych o małej szkodliwości społecznej
 • reaguje na uwagi pracowników szkoły dotyczące jego niewłaściwego zachowania, wyglądu i stroju
 • zawsze panuje nad własnymi emocjami.
 • może mieć do 7 godzin nieusprawiedliwionych,
 • może mieć do 5 nieuzasadnionych spóźnień
 
 
Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który
 
 • nie zawsze wypełnia obowiązki szkolne
 • jego zachowanie budzi wiele zastrzeżeń, ale we właściwy sposób reaguje na upomnienia
 • panuje nad swoimi emocjami
 • przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania
 • ma nie więcej niż 10 uwag w zeszycie spostrzeżeń dotyczące jego niewłaściwego zachowania lub nieodpowiedniego stroju i wyglądu
 • dwukrotnie używał telefonu komórkowego na terenie szkoły,
 • może mieć do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • może mieć do 10 nieuzasadnionych spóźnień,
 
 
 
 
Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który;
 
 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
 • w stosunku do rówieśników zachowuje się agresywnie
 • używa wulgarnych słów
 • jest nieopanowany, złośliwy i arogancki wobec kolegów i pracowników szkoły
 • opuszcza zajęcia lekcyjne
 • nie przestrzega Regulaminu Szkoły
 • ma ponad 10 negatywnych uwag w zeszycie spostrzeżeń na temat zachowania, wyglądu i stroju,
 • popada w konflikty rówieśnicze
 • niszczy mienie szkoły
 • znęca się nad słabszymi lub ich wykorzystuje
 • zdarzyło mu się jeden raz sięgnąć po używki ( alkohol, papierosy, narkotyki)
 • trzy razy lub więcej korzystał z telefonu komórkowego na terenie szkoły,
 • nagminnie nie nosi obowiązującego w szkole stroju uczniowskiego,
 • ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma ponad 10 nieuzasadnionych spóźnień,
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych
 • spożywa alkohol, pali papierosy
 • dokonał kradzieży lub wymuszenia (np. pieniędzy )
 •  wszedł w konflikt z prawem.
 • nie przestrzega zasad i regulaminów obowiązujących w szkole.
 
 
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
WytworzyłIreneusz Benewiat - dyrektor2016-07-21
Publikujący Ireneusz Benewiat - dyrektor 2016-10-10 20:19
Modyfikacja Ireneusz Benewiat - dyrektor 2016-10-22 19:38
Szkoła Podstawowa w Leskuul. Smolki 2, 38-600 Lesko tel. 13 4696369 email: splesko@splesko.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2019r. 23:28:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.